Type and press Enter.

ADATVÉDELEM

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatkezelő adatai:
Cég neve: Ape Regina Kft.
Postázási címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18. fsz.
Székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 18. fsz.
Telefon: +36 30 779 7545
Email: info@aperegina.hu
Adószám: 23425679-2-42
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-965085

Tájékoztató
Ezen weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Számunkra kiemelt fontosságú a honlapunk látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme. Az Ape Regina Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Az Ape Regina Kft. a honlap használatán keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem adja ki és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés jogalapja, alapelvek az oldal adatkezelése során
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelő adatot kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezel, és kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékig. Adatkezelő az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig, biztonságos módon valósítja meg.

A honlap látogatóinak adatai
A honlap lapjai személyes információk megadása nélkül is látogathatók. A honlap látogatása során a aperegina.hu rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (https://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára. A honlap látogatója regisztrációjával feliratkozik az Adatkezelő szolgáltatásait, vagy az azokkal kapcsolatos információkat tartalmazó, időszakonként megküldésre kerülő hírlevélre is. A feliratkozás során a felhasználónak meg kell adnia nevét és a valós email címét. Az Adatkezelő ezt az adatot csak és kizárólag hírlevél küldésének céljára használja fel, semmilyen más adattal nem kapcsolja össze, és semmilyen más célra nem használja fel, azt adatkezelés céljából nem továbbítja harmadik személy részére. A hírlevélről bármikor leiratkozhata, leiratkozás esetén az Adatkezelő az email címet haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törli rendszeréből.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen . Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tárgyát a Ape Regina étterembe történő foglalás előlegének online kártyás fizetés révén történő megrendelési feletételei képezik. A szolgáltatás tárgya, hogy a Megrendelő részére a Szolgáltató lehetőséget biztosít foglalása megerősítésére olyan formában, hogy a Megrendelő a foglalás teljes-, vagy részösszegét kártyás fizetés igénybevételével saját döntése alapján azonnal teljesíti az étterem részére. Ezt a Szolgáltató a megadott email címre kiállított előleg számlával érvényesíti. A Megrendelő személyes adatainak kezeléséről a fenti Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
A Megrendelő a honlap használatával tudomásul veszi az alábbiakat:

Regisztráció
A vásárlás minden esetben regisztrációhoz kötött. A regisztráció a +36 30 779 7545 telefonszámon kezdeményezhető. A Megrendelő köteles a regisztráció során kollégáink által a kért személyes adatokat (név, email cím, telefonszám), valamint számlázási adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A megadott elektronikus elérhetőségre, amennyiben a Megrendelő máshogy nem rendelkezik, az Ape Regina időszakonként szolgáltatásairól tájékoztatást küldhet hírlevél formájában. A hírlevél címlistáról a Megrendelő bármikor leiratkozhat.

A vásárlás folyamata
A regisztráció során megadott adatokkal a Megrendelő részére az étterem előlegszámlát állít ki, melyet a megadott email címre továbbít az egyedi, kártyás online fizetési link megküldésével. A linkre kattintva a Megrendelő a személyes adataival kitöltött, zárt rendszerű online felületre érkezik, ahol az előzetesen egyeztetett összeget bankkártyájával kifizetheti. A beérkezett összegről – a számlára kerülés után – 24 órán belül visszaigazolást küldünk a regisztráció során megadott email címre.

Regisztráció törlése
A Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni a Szolgáltató info@aperegina.hu email címére küldött üzenetben. A regisztráció törlését Szolgáltató megfelelő azonosításhoz és ahhoz köti, hogy a törlésre vonatkozó email a Megrendelő fiókjához megadott email címről érkezzen, hogy biztosan megállapítható legyen, hogy a regisztráció törlését az arra jogosult kezdeményezte. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Elállási jog és a rendelés lemondása
A bankkártyával kifizetett előlegeket a foglalás teljes lemondása esetén a visszaélések elkerülése érdekében éttermünknek nem áll módjában visszafizetni. Kivételt képez az az eset, amennyiben technikai okból kifolyólag az előleg távozáskor nem vonható le. (pl. késői utalás miatt nem került még éttermünk számláján jóváírásra. Ez esetben távozáskor a teljes egyenleget kell kifizetni.). Amennyiben váratlan okból kifolyólag az előre egyeztetett időpontban a foglalás nem érvényesíthető, a Megrendelő erről a dátumot megelőző min. 5 nappal köteles az éttermet tájékoztatni, az étterem pedig újabb időpont felajánlásával igyekszik a foglalást más időpontra átírni. Az időben jelzett időpont módosítás esetén az előleg összegét az új foglalási időpontra számítjuk. Teljes lemondás esetén, valamint az 5 napot nem meghaladó lemondás esetén a bankkártyával fizetett előleg összege egyben a lemondási díj, úgy azt fizetési módra függetlenül nem áll módunkban visszafizetni. A bankkártyáról elutalt előleg összegek készpénzre, számlapénzre, egyéb készpénzt helyettesítő fizető eszközre nem válthatók át. Amennyiben a foglalás az étteremmel egyetértésben törlésre kerül, de a foglalás ellenértéke már megfizetésre került, a bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik, árreklamációját kérjük írásban jelezze az info@aperegina.hu email címre.